DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0586.4.91.2018.137851

Some questions of hydrodynamics and energetics of circulatory and hemic links of the oxygen transport system (part 1)

K.G. Mikhnevich

Abstract


Part 1 of the article deals with the laws of liquid motion on a simple closed circulatory hydrodynamic system. The value of parameters are discussed such as pressure and energy of a moving fluid, hydrodynamic resistance, the influence on them of the geometry of the hydrodynamic circuit and the nature of the pump discharge function. The models of circulatory disorders are presented on the example of a simple closed circulatory hydrodynamic system.


Keywords


hydrodynamics; hydrodynamic resistance; energy and power of fluid flow

References


Cooper L. An introduction to the meaning and structure of physics. V. 1. Harper & Row, publishers. New York, Evanston, London. 1968. 479 p..

Usenko L.V., Shifrin G.A. Intensivnaya terapiya pri krovopotere. Dnepropetrovsk: Novaya ideologiya; 2007. 290 p. (In Russian).

Ryabov G.A. Gipoksiya kriticheskikh sostoyaniy. Moscow: Medicina; 1988. 288 p.

Mazurkevich G.S., Tyukavin A.I., Dzhurko V.I., Nasonkin O.S., Davydov V.V., Yelskiy V.N., Lapshin V.N., Tsibin Yu.N., Kretser I.V., Shakh B.N., Kurygin A.A., Stoyko Yu.M., Osipov I.S., Serova L.S., Demko A.E., Petrishchev N.N., Yesyutin I.N., Smirenin S.V., Aleksandrov V.N., Pivovarova L.P., Tarelkina M.N., Vinogradov V.M., Krivoruchko V.I., Vashetko V.I., Boroday E.A., Ilyina V.K., Bagnenko S.F., Shapot Yu.B., Katashkin V.L., Arkhipov V.V., Alekperov U.K., authors; Mazurkevich G.S., Bagnenko S.F., editors. Shok: teoriya, klinika, organizatsiya protivoshokovoy pomoshchi. Saint-Petersburg: Politekhnika; 2004. 544 p. (In Russian).

Rogers EM. Physics for the inquiring mind. V. 3. Princeton, New Jersey: Princeton University Press; 1966. 664 p.

Chirinos JA. Ventricular-arterial coupling: invasive and non-invasive assessment, Arthritis Res. 7 (1) (2013) 2–14.
Copyright (c) 2018 EMERGENCY MEDICINE

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

© Publishing House Zaslavsky, 1997-2020

 

   Seo анализ сайта