DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0586.4.67.2015.78486

Dynamics of Blood Plasma and Urine Electrolytes at the Stages of Observation in Various Types of Infusion Therapy in Patients with Toxic Shock Syndrome

Ye.V. Ivakhnenko

Abstract


Pressing issue today is the need to examine the features of the impact of infusion therapy on blood plasma electrolytes that will help to get the necessary answers and to put into practice the most effective at the moment types of infusion therapy in patients with severe hemodynamic disorders associated with toxic shock syndrome. This paper analyzes and summarizes the results of examination and treatment of 111 patients with various forms of severe infectious diseases, which was complicated by toxic shock syndrome. The study determined that the infusion therapy using a combination of hypertonic and colloidal solutions significantly contributes to the rapid recovery of electrolyte composition and corrects acidosis. Given these data, the combination of 10% sodium chloride solution and 6% colloidal solution can be regarded as a priority type of solution for the initial infusion therapy in patients with toxic shock syndrome.


Keywords


toxic shock syndrome; infusion therapy; electrolyte composition of the blood

References


VolmarB. Hypertonycheskyyrastvorhydroksyэtylkrakhmalavosstanavlyvaetmykrotsyrkulyatsyyuvpechenypryhemorrahycheskomshoke. // Travma: Per. sanhl. - Kyev: Vyshchashkola. - 1996.- S. 153.

Maciel, Flavio, et al. "Comparison of hypertonic with isotonic saline hydroxyethyl starch solution on oxygen extraction capabilities during endotoxic shock." Shock 9.1 (1998): 33-39.

Belyaev A.V. Rol' hypertonycheskoho rastvora khloryda natryya v ustranenyy hypovolemyy y eho vlyyanye na vodno-эlektrolytnыy balans. // Klynycheskaya. khyrurhyya. - 1998. - #1. - S 24-25.

Jelenko 3rd, C., et al. "Studies in shock and resuscitation, I: use of a hypertonic, albumin-containing, fluid demand regimen (HALFD) in resuscitation." Critical care medicine 7.4 (1979): 157-167.

Jelenko C., Solemberger R., Weeler M.: Studies in shock and resuscitation. III: Accurate refractometric COP determinations in hypovolemia treated with HALED. Jacep 8: 253, 1979b.

MONAFO, WILLIAM W. "The treatment of burn shock by the intravenous and oral administration of hypertonic lactated saline solution." Journal of Trauma-Injury, Infection, and Critical Care 10.7 (1970): 575-586.

Smyrnov V.A. O narushenyyakh moz·hovoho krovoobrashchenyya // Dyahnostyka, lechenye y profylaktyka narushenyy moz·hovoho krovoobrashchenyya. - M.: Medytsyna, 1971. - S. 118-120.

Borysov V.V. Narushenyya osmolyarnosty krovy lykvora, vnutryzheludochkovoho davlenyya holovnoho moz·ha y dyfferentsyrovannaya yntensyvnaya terapyya pry komatoznыkh sostoyanyyakh u detey s menynhokokkovoy ynfektsyey.// Avtoref. dys. kand. med. nauk: 14.00.37/KhYUV. – Khar'kov., 1987. -24 s.

Popova L.M. Neyroreanymatolohyya. - M.: Medytsyna, 1983. - 272 s.

Marmarou A. Travmatycheskyy otek moz·ha // Travma: Per. s nem. - Kyev: Vyshcha shkola. - 1996. - S.26.
Copyright (c) 2016 EMERGENCY MEDICINE

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

© Publishing House Zaslavsky, 1997-2020

 

   Seo анализ сайта