DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0586.8.71.2015.79204

Effects of Stress on Heart Rate Variability in Emergency Medical Service Field Staff

B.M. Goldovsky, S.O. Potalov, Ye.V. Sid, K.V. Serikov, N.V. Nasteka, K.K. Malashenko

Abstract


Emergency medical service providers are affected by a complex of factors, the main of which are psycho-emotional stress and systematic exercise stress, requiring constant tension of body’s regulatory systems. Heart rate variability is one of the most informative methods for quantitative assessment of the state of the autonomic nervous system. The activity of the sympathetic and parasympathetic divisions of the autonomic nervous system is the result of regulation of regulation of the blood circulation system, time-varying its parameters to achieve optimal adaptive response that reflects the adaptive regulation of the whole organism. The subjects of the scientific study were 42 emergency medical service providers of the ave­rage age of 46 ± 2 years old. All members of this group belonged to the emergency medical service field staff with a special rhythm of work/work schedule. The analysis of heart rate variability, being a non-invasive method of research, allows us to analyze the changes in the level of regulation of the cardiovascular system under stress. Changes in heart rate variability measured by SDNN and TР indexes give ground to assess the degree of tension of regulatory systems under stress in emergency medical service providers.

References


Baevskyy, R. M. "Analyz varyabel'nosty serdechnoho rytma: ystoryya y fylosofyya, teoryya y praktyka." Klynycheskaya ynformatyka y telemedytsyna 1.1 (2004): 54-64.

Kovalenko, V. N., E. H. Nesukay, and E. V. Dmytrychenko. "Varyabel'nost' rytma serdtsa kak pokazatel' funktsyy vehetatyvnoy nervnoy systemы u bol'nыkh s serdechno-sosudystыmy zabolevanyyamy." Ukr. kardiol. zhurn 3 (2006): 68-71.

Korkushko, O. V., Pysaruk A. V., and Shatylo V. B. "Znachenye analyza varyabel'nosty rytma serdtsa v kardyolohyy: vozrastnыe aspektы." Krovoobih ta hemostaz 1-2 (2009): 127-139.

Kur'yanova, E. V. "Vehetatyvnaya rehulyatsyya serdechnoho rytma: rezul'tatы y perspektyvы yssledovanyy: monohrafyya." Astrakhan': Yzd.«Astrakhanskyy unyversytet (2011).

Popov, V. Vю, and Frytsshe L. N.. "Varyabel'nost' serdechnoho rytma: vozmozhnosty prymenenyya v fyzyolohyy y klynycheskoy medytsyne." Ukrayins'kyy medychnyy chasopys 2 (2006): 52.

Frolov, A. V. "Varyabel'nost' y ustoychyvost'—vazhneyshye svoystva serdechno-sosudystoy systemы." Klynycheskaya ynformatyka y telemedytsyna 1 (2005): 32-36.

Yabluchanskyy, N. Y., and A. V. Martыnenko. "Varyabel'nost' serdechnoho rytma: v pomoshch' praktykuyushchemu vrachu. Dlya nastoyashchykh vrachey." (2010).

Camm, A. J., et al. "Task force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology. Heart rate variability: standards of measurement, physiological interpretation and clinical use."Circulation 93.5 (1996): 1043-1065.
Copyright (c) 2016 EMERGENCY MEDICINE

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

© Publishing House Zaslavsky, 1997-2018

 

   Seo анализ сайта