DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0586.2.49.2013.90814

Hypertensive Crises: Diagnosis and Treatment. The Consensus of the Association of Cardiologists of Ukraine and the Ukrainian Association of the Stroke. Part 2

A.N. Parkhomenko, Ye.N. Amosova, G.V. Dzyak, V.Z. Netyazhenko, O.I. Irkin, B.I. Goloborodko, O.A. Koval, N.P. Kopitsa, V.A. Shumakov, V.K. Taschuk, Ya.M. Lutay, V.N. Kovalenko, Yu.N. Sirenko, Ye.P. Svischenko, T.S. Mischenko, L.A. Dzyak, N.Ye. Polischuk, P.V. Voloshin, I.P. Shlapak, V.I. Cherniy, I.I. Titov, R.A. Tkachenko, I.R. Malysh, O.A. Loskutov, L.V. Zgrzheblovskaya, N.M. Smirnova, G.A. Gorodnik

Abstract


.Copyright (c) 2017 EMERGENCY MEDICINE

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

© Publishing House Zaslavsky, 1997-2020

 

   Seo анализ сайта